Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden dienstverlening

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes & werkzaamheden tussen Leonie Rutten en opdrachtgevers.

2. Grondslag
De offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Leonie Rutten zal de door haar verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.

3. Offerte & opdracht
Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever stuurt Leonie Rutten een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Leonie Rutten en opdrachtgever komt tot stand doordat beide
partijen de overeenkomst ondertekenen. Indien Leonie Rutten en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende
raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Leonie Rutten, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

4. Annuleringsregeling 

 • Annulering van de training of workshops door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 14 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
 • In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 • In geval workshop op inschrijving geldt dat een opdrachtgever 3 weken voor aanvang Leonie Rutten op de hoogte stelt over het aantal deelnemers en of de workshop door gaat, tenzij anders vermeld.
 • Annulering van een individueel coachgesprek door een deelnemer is zonder enige consequenties mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de vastgestelde datum. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

Annuleren door Leonie Rutten

 • Annuleren door Leonie Rutten in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
 • Leonie Rutten behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De
  deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

5. Trainingen en workshops

 • Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
 • Leonie Rutten kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

Keuze trainingslocatie

 • Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, dient de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Leonie Rutten te stellen eisen.
 • Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden
  gereserveerd.
 • Leonie Rutten zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.

6. Betaling

 • Leonie Rutten zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende werkzaamheden. De opdrachtgever is verplicht deze binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Leonie Rutten is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Leonie Rutten redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever.
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

7. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk

 • De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 • Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Leonie Rutten dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 • Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Leonie Rutten de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot 
  meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

9. Intellectueel eigendom

 • Modellen, technieken, instrumenten en trainingsmateriaal, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Leonie Rutten. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na
  verkregen toestemming van Leonie Rutten.
 • De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

10. Vertrouwelijkheid

 • Leonie Rutten verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zal er alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen worden ter bescherming van de belangen van de
  opdrachtgever.
 • Adviesrapporten en of opdrachtrapportages worden niet openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt.
 • Leonie Rutten werk volgens wetten van de AVG.

11. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht is ontvangen.
 • Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.
 • Iedere aansprakelijkheid van Leonie Rutten is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Leonie Rutten wordt uitbetaald.
 • Leonie Rutten zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Leonie Rutten – januari 2023